ЗА НАС

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ.

Производствена дейност:

Към Дружеството е обособен със Заповед на Управителя Орган за контрол от вида С (ОК-С). Последният изпълнява пусково-наладъчни работи в части Ел и КИП, и контрол на електрически машини, апарати и инсталации в електрически уредби, сгради и съоръжения. ОК-С е независим в дейността си и е подчинен пряко на Управителя. ОК-С изпълнява и услуги на фирми и граждани в областта на дейността си, най-вече извършвайки измервания по изискванията за ел.безопасност и здраве при работа. реномирани европейски и американски фирми, с висок клас на точност и голям диапазон на покритие. Членове от ръководството и изпълнителния персонал притежават Лицензи и Атестати, издадени от оторизирани органи, даващи съответните права и възможности да извършват различни видове дейности, съответстващи на обхвата на дейностите на Дружеството и Органа за контрол от вида С. В Дружеството е внедрена и функционира Система по Качеството в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012. С досегашната си работа при изпълнение на дейности по контрол на електрически машини, апарати и инсталации в електрически уредби, сгради и съоръжения в АЕЦ “Козлодуй”, “Електро пуск” ООД, гр. Козлодуй е доказало, че е желан, търсен, надежден и коректен партньор, за което притежава референции от инвеститори, клиенти и доставчици.

И още...

ОК-С издава Протоколи и Сертификати, удостоверяващи годността на контролираните обекти. ОК-С работи съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC17020:2012.

И още...

“Електро пуск” ООД разполага с изпълнителски персонал от 6 човека: В производството: - енергетици - изпитватели – висшисти: 5; ср.специално: 1; Ръководен персонал: - висшисти: 5; ср.специално: 1;

И още...

В Дружеството е внедрена и функционира Система по Качеството в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012. С досегашната си работа при изпълнение на дейности по контрол на електрически машини, апарати и инсталации в електрически уредби, сгради и съоръжения в АЕЦ “Козлодуй”, “Електро пуск” ООД, гр. Козлодуй е доказало, че е желан, търсен, надежден и коректен партньор, за което притежава референции от инвеститори, клиенти и доставчици.