ИНФОРМАЦИЯ ЗА МИНАЛИ И НАСТОЯЩИ

ОБЕКТИ

Изпълнени обекти от фирма " Електро пуск" ООД На територията на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД:

 1. ПНР на обект "Подмяна на устройства за изкуствен звезден център в цех БПС". - възложител - "Енергомонтаж-МК" ЕООД
 2. ПНР на обек "ПСОВ гр. Враца". - възложител - "Енергомонтаж-МК" ЕООД
 3. ПНР на обекр "Комплексна реконструкция и ремонт на работни помещения на отдел ИС и КТ ( СБК-2 )". - възложител - "Атомстрой" ООД
 4. ПНР на обект "Реконструкция и модернизация на SLAN мрежа на 5 и 6 енергоблок". - възложител - "Атомстрой" ООД
 5. ПНР на обект "Проектиране доставка и монтаж на дизелови помпи агрегати 5,6UJ81,82Do1 и 5,6VB23, 24D01" - възложител - "АТП Атомтоплопроект" ООД
 6. ПНР на обект "Инсталация за плазмено изгаряне в АЕЦ Козлодуй". - възложител - " Енергоремонт Козодуй" ЕООД
 7. ПНР на обект “Изграждане на сгради за мобилни дизелгенератори в " АЕЦ Козлодуй” ЕАД - възложител - "Интерприборсервиз" ООД
 8. ПНР на обект "Реконструкция на вентсистема 5UV37D01-D04 в рамките на помещение 5АБ1023/1,2 на 5ЕБ и 6ЕБ" - възложител - "Комос" ООД
 9. ПНР на обект "Проектиране и изпълнение на енергоефективни мероприятия на скалдови помещения на сграда " Стол - 2". - възложител - "Комос" ООД
 10. ПНР на обект "ОСК Нова азотна станция АЕЦ Козлодуй" ЕАД. - възложител - "Комос" ООД
 11. ПНР на обект "ОРУ АЕЦ"Козлодуй" ЕАД - възложител - "Мега Ел" ЕООД
 12. ПНР на обект "Преустройство на помещения в работилница и складове в бивша сграда Енемона и оборудване". - възложител - СД "Мистрал - ТСС-Стоянова, Стоянов"
 13. ПНР на обект "Реконструкция на вентилацонни системи за локализиране и отвеждане на маслените пари от пом.5,6ГА311 и 5,6А3315/1,2". - възложител - "Монтажи-КО" ЕООД
 14. ПНР на обект "Слаботокова и сигнално повиквателна инсталация" - с. Хърлец - възложител - Община Козлодуй.
 15. ПНР на обект "Изграждане на мълниезащитна инсталация с предоставяне на протокол от измерване". - възложител - Община Козлодуй.
 16. ПНР на обект "Кран конзолен Q=1t № PE-PJC-02 в „АЕЦ Козлодуй” ЕП2, 6ЕБ,РО, ЦЗ". - възлпжител - "Партнърс Инженеринг" ЕООД
 17. ПНР на обект "Електрозахранване на станциите за ПИ и захранващите блокове на аспирационните системи АЕЦ Козлодуй‘‘. - възложител - "Протех" АД
 18. ПНР на обект “Модернизиране на автоматизирана система на водоподготвителната инсталация ( ВПИ ) и реагентните стопанства Teleperm XP на АЕЦ Козлодуй“ - възложител - "Сименс" ЕООД
 19. ПНР на обект "Модернизация на халета 1 и 3 от център за подрастващи стокови носачки" - възложител - "Яйца и птици”АД
 20. ПНР на обект "Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2016 г.”, за обособена позиция № 5 „Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване на цех "Електро оборудване" (ЕО) за ПГР 2016 на блок 5, блок 6 и Общо станционни обекти" - възложител Обединение - "Монтажи 2016г." ДЗЗД 
 21. ПНР на обект "Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2017 г.”, за обособена позиция № 5 „Ремонтни дейности за поддържане надеждността на оборудване на цех "Електро оборудване" (ЕО) за ПГР 2017 на блок 5, блок 6 и Общо станционни обекти" - възложител - Обединение "Монтажи 2017г." ДЗЗД